អ្នកត្រូវបានបំពាក់ដើម្បីរុករកដោយសេរី។ Tor គឺជាឧបករណ៍ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ឯកជនភាព និងសេរីភាពលើអ៊ីនធឺណិត។ វាជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ និងមានកូដបើកចំហដែលរក្សាដោយគម្រោង Tor និងសហគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទូទាំងពិភពលោក។

យើងត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកដើម្បីរក្សា Tor ឱ្យមានសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ បរិច្ចាគឥឡូវ!

ចង់ចូលរួមសហគមន៍របស់យើងដែរឬទេ? ការចូលរួមជាមួយ Tor មានភាពងាយស្រួលបំផុត។