Cy Pres Baýraklary - Sarp Edijiniň Gizlinligi we Onlaýn gizlinlik

Cy pres baýraklary, ABŞ-daky kazyýet işleriniň çäginde we karary esasynda paýlanylýan serişdeler. Haçan-da serişdeleriň jemi ýüz tutan agzalaryna paýlanyp bilinmese, olar wekilçilik, wagyz-nesihat edýän guramalara we gözleg toparlaryna paýlanyp bilner. Ulanyjynyň gizlinligi cy pres baýraklary, Tor Project üçin şahsyýetlere we guramalara onlaýn gizlinligini nädip saklamalydygyny, gizlinligi goramagyň tarapdarydygyny we gizlinligi ileri tutýan möhüm, erkin, açyk çeşme tehnologiýalaryny gurmaga kömek edip biler.

Tor Project hakynda

Tor Project 2006-njy ýylda ABŞ-da esaslandyrylan; 501(c)3 - girdeji getirmeýän gurama hökmünde we adam hukuklaryny, azatlyklaryny öňe sürmek maksady bilen döredildi:

  • Mugt, açyk anonimligi we gizlinlik tehnologiýalaryny döretmek we ýerleşdirmek,
  • Erkana elýeterliligini we ulanylyşyny goldamak we
  • Ylmy we meşhur düşünişmäni artdyrmak.

Tor Project we onuň töweregindäki jemgyýetler iň meşhur we giňden ulanylýan erkin, açyk çeşme gizlinlik tehnologiýalaryny ösdürýärler we ýaýradýarlar, olar: Tor Browser we Tor network.

Tehnologiýany ösdürmekden başga-da, bu gurama adamlara onlaýn gizlinligini saklamaga kömek edýär. Tor Project müňlerçe aktiwistlere, žurnalistlere, adam hukuklaryny goraýjylara, kitaphanaçylara, sarp edijilere we ortaça internet ulanyjylaryna onlaýn gizlinligini nädip goramaly we saklamalydygy barada bilim berdi.

Tor Project onlaýn şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi boýunça öňdebaryjy hünärmen hökmünde ykrar edilýär we şahsyýetler we ulanyjylaryň şahsy durmuşyň eldegrilmesizligini nädip gorap biljekdigi barada maglumat üçin köplenç habar beriş serişdeleri tarapyndan ýüz tutýarlar.

Geçmişde Tor Project, Gül Fondynyň sarp edijileriň gizlinlik grantlary arkaly sarp edijileriň şahsy durmuşy cy pres baýraklaryny aldy. Bu guramanyň, ABŞ-nyň Döwlet departamenti - Demokratiýa, Adam Hukuklary we Zähmet Býurosy ýaly dürli-dürli maliýeleşdirijiler we hyzmatdaşlar; Milli Ylym Gaznasy; Goranyşyň Ösen Gözleg Taslamalary Gullugy (DARPA); we Mediýa Demokratiýa Gaznasy bilen taslamalary üstünlikli ýerine ýetirmekde on ýyldan gowrak tejribesi bar.

Cy Pres Baýragy barada Tor Project-ine ýüz tutuň

Tor Project kimdir biri bilen guramanyň cy pres baýragyna laýyk bolup biljekdigi ýa-da ýokdugy barada gürleşmek isleseňiz, topara grants@torproject.org salgysynda ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Goşmaça okaň