Πακέτο Tor Expert

Η δέσμη ειδικών tor περιέχει τα δυαδικά αρχεία tor και τρόπους μεταφοράς, συμβολοσειρές γεφύρωσης και δεδομένα geoip που χρησιμοποιούνται στο Tor Browser. Οι δύο εκδόσεις που εμφανίζονται υποδεικνύουν την έκδοση του Tor Browser για την οποία κατασκευάστηκαν αυτά τα συγκεκριμένα δυαδικά αρχεία και την έκδοση του περιεχομένου tor daemon. Αυτά τα πακέτα προορίζονται για προγραμματιστές που πρέπει να συνδυάσουν το tor με τις εφαρμογές τους.

OS (Αρχιτεκτονική) Σταθερή Alpha
Windows (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Windows (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (armv7) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)