Tor 來源

版本
0.4.8.12 變更記錄 下載 (核對和 | sig)
變更記錄 下載 (核對和 | sig)

Tor 專家包

Tor 專家包裏頭有 Tor 與可插抜傳輸二進位資料、橋接字串、Tor 瀏覽器使用的地理IP 資料。兩種版本顯示了 Tor 瀏覽器的特定二進位架構與 包含的 Tor 守護進程版本。這些打包是為了方便開發人員可將 Tor 綁入他們的應用程式。

OS (設計者) 穩定的 Alpha
Windows (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Windows (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
macOS (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (i686) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
GNU/Linux (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (x86_64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (armv7) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)
Android (aarch64) 13.5.1 (tor 0.4.8.12) (sig) 13.5a9 (tor 0.4.8.12) (sig)